اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
رضا شرف دینی عضو هیات علمی گروه ریاضی
مراد  علیزاده عضو هیات علمی گروه آمار 07731222351 2351
حسین  اسلامی عضو هیات علمی گروه شیمی
اسماعیل تماری عضو هیات علمی گروه شیمی
سعید  کریمی عضو هیات علمی گروه ریاضی
مجتبی صداقت جو عضو هیات علمی گروه ریاضی
احمد  شیرزادی عضو هیات علمی گروه ریاضی
مژگان مقرب عضو هیات علمی گروه ریاضی 31222218 2218
سعید  رسولی عضو هیات علمی گروه ریاضی
علیرضا عطایی عضو هیات علمی گروه ریاضی 31222215
محمود نیاد عضو هیات علمی گروه شیمی
حسین  حسین زاده عضو هیات علمی گروه ریاضی

2