اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
طاهر  یزدان پناه عضو هیات علمی گروه ریاضی
قربانعلی  باقری بردی عضو هیات علمی گروه ریاضی
مهرداد کاروان جهرمی عضو هیات علمی گروه ریاضی
حسین حق بین عضو هیات علمی گروه آمار 031223122 3122
صدیقه هاشم نیا عضو هیات علمی گروه شیمی
حسین شیرکانی عضو هیات علمی گروه فیزیک
محمود افشاری عضو هیات علمی گروه آمار
شبیر اشک پور مطلق عضو هیات علمی گروه ژئو فیزیک
نرگس مهدی پور عضو هیات علمی گروه شیمی
محمد امین رحمانی مدیر امور اجرایی دانشکده علوم پایه
سید جواد حسینی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی
حسین رعنایی عضو هیات علمی گروه فیزیک

1 2