نام : سعید

 نام خانوادگي : کریمی

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری ریاضی کاربردی

<< بازگشت به ليست