نام : نرگس

 نام خانوادگي : مهدی پور

 سمت : عضو هیات علمی گروه شیمی

 تحصيلات : دکتری شیمی فیزیک

<< بازگشت به ليست