نام : محمد امین

 نام خانوادگي : رحمانی

 سمت : مدیر امور اجرایی دانشکده علوم پایه

 تحصيلات : کارشناسی

<< بازگشت به ليست