نام : رضا

 نام خانوادگي : شرف دینی

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری ریاضی محض

<< بازگشت به ليست