صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

چارت سازمانی دانشکده علوم پایه

 


صدیقه هاشم نیا
عضو هیات علمی گروه شیمی - رئیس دانشکده علوم پایه
ریس دانشکده


اسماعیل تماری
عضو هیات علمی گروه شیمی- معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
معاون آموزشی دانشکده


محمود افشاری
هیات علمی گروه آمار- مدیر گروه آمار
مدیر گروه امار


حسین شیرکانی
هیات علمی گروه فیزیک- مدیر گروه فیزیک
گروه فیزیک


سید جواد حسینی
مدیر گروه زیست شناسی
گروه زیست شناسی


سعید کریمی
عضو هیات علمی گروه ریاضی
گروه ریاضی


شبیر اشک پور مطلق
مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه و مدیر گروه ژئو فیزیک
مدیر گروه ژئو فیزیک


نرگس مهدی پور
مدیر گروه شیمی
مدیر گروه شیمی


محمد امین رحمانی
مدیر امور اجرایی دانشکده علوم پایه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.