صفحه اصلی > آموزش > سرآمدان آموزشی 
سرآمدان آموزشی

 

سال  1396
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر صادق کریمی شیمی محض استادیار شیمی
 

سال 1395
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
 

سال 1394
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر مهرداد کاروان جهرمی ریاضی استادیار ریاضی
 

سال
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
 

سال
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.