صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

چارت سازمانی دانشکده علوم پایه

 


صدیقه هاشم نیا
عضو هیات علمی گروه شیمی
ریس دانشکده


اسماعیل تماری
عضو هیات علمی گروه شیمی
معاون آموزشی دانشکده


فضل الله لک
عضو هیات علمی گروه آمار
مدیر گروه امار


حسین رعنایی
عضو هیات علمی گروه فیزیک
مدیر گروه فیزیک


سید جواد حسینی
عضو هیات علمی گروه زیست شناسی
مدیر گروه زیست شناسی


سعید کریمی
عضو هیات علمی گروه ریاضی
مدیر گروه ریاضی


شبیر اشک پور مطلق
عضو هیات علمی گروه ژئو فیزیک
مدیر گروه ژئو فیزیک


نرگس مهدی پور
عضو هیات علمی گروه شیمی
مدیر گروه شیمی


محمد امین رحمانی
مدیر امور اجرایی دانشکده علوم پایه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.