شیمی

تاریخچه گروه

نام زیبای خلیج فارس بر روی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، وظیفه مارا درافزایش سطح کمی و کیفی این دانشگاه از بعد بین المللی چندین برابر می سازد تادر آینده ای نزدیک شاهد ارائه تحقیقات کمی و کیفی بیشتری با این نام در مجامع مختلف باشیم. رشته شیمی باتوجه به پایه ای بودن، گستردگی کاربرد درعلوم و صنایع گوناگون، امکان تلفیق با رشته های دیگر و ایجاد علوم مرزی، دارای اهمیت منحصر به فردی است. بادر نظر گرفتن ظرفیتهای ملی و منطقه ای گوناگون مرتبط با شیمی، نظیر پایتخت انرژی بودن استان، منابع عظیم نفت و گاز، طرح های عظیم پتروشیمی از جمله پارس جنوبی، نیروگاه اتمی بوشهر، نخیلات وسیع، آبزیان جانوری و گیاهی خلیج فارس و اینکه استان بوشهر قطب پرورش ميگودر كشور محسوب می شود، اهمیت این رشته ازبعد ملی و منطقه ای برجسته تر می شود.

بیشینه رشته شیمی در مقطع کارشناسی به عنوان اولین رشته در دانشکده علوم پایه به سال 1373 باز می گردد و بیشینه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در گرایش شیمی فیزیک به سال 1382 و در بقیه گرایشهای شیمی ازجمله شیمی آلی، شیمی معدنی وشیمی تجزیه به سال 1385 باز می گردد و بیشینه راه اندازی دوره دکتری در گرایش شیمی آلی و شیمی فیزیک به سال 1390 و در گرایش شیمی معدنی به سال 1390 باز می گردد. پایه ای بودن این رشته، منجر به تقویت بنیه علمی تمام رشته های مرتبط و پیشروبودن این رشته، از نظراینکه اولین رشته دارای مقطع دکترا در استان می باشد، باعث بالندگی گروه شیمی می گردد. از نظر تعداد و نوع تخصص هيأت علمي، گروه شيمي در حال حاضر داراي 19 عضو هیات علمی شامل سه استاد، پنج دانشيار، یازده استاديار تمام وقت مي باشد. همچنین ترکیب گرایش های این گروه بصورت 6 عضو درگرایش شیمی آلی، 5 عضو درگرایش شیمی تجزیه، 4 عضو درگرایش شیمی فیزیک و4 عضو درگرایش شیمی معدنی می باشد بعلاوه، دربین اعضاء هيات علمي گروه شیمی دانشمند ISI در رشته شیمی، پژوهشگران تاثیرگذار و پر استناد، نمونه كشوری، نمونه استانی و نمونه دانشگاهی را داریم. حضور در همايشها، سمينارهاي داخلي و خارجي، شركت در كارگاههاي آموزشي، انتشار مقالات متعدد در نشریات معتبر بين المللي و پرورش دانشجویان مستعد در دوره هاي تحصیلا ت تکمیلی ارشد نشان از اشتياق اعضاء هيأت علمي اين مجموعه به حضور موثر و كارآمد در عرصه هاي پژوهشي دارد.

اعضای هیات علمی گروه

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه هاشم نیا  

 

سمت:  رئیس دانشکده علوم پایه
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش تجزیه
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-31222354
رایانامه:                 shashemnia&pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: حسین اسلامی  

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش شیمی فیزیک
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 077-31222219
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: محمود نیاد  
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش معدنی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-312221
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل تماری  

سمت:  معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش تجزیه
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-31222358
رایانامه:

                tammari (at) pgu.ac.ir

esmail.tammari (at) gmail.com 

صفحه شخصی:

  https://erp.pgu.ac.ir/tammari

http://orcid.org/0000-0001-8072-695X

   

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حسنی نژاد

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 077-31222319
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   
نام و نام خانوادگی: محمد عباسی  
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: محمود پاک نیت جهرمی  
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش تجزیه
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2439
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: مریم عباسی طریقت

 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش تجزیه
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2226
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: صادق کریمی

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش تجزیه
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 sakarimi (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: خسرو محمدی

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش معدنی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-3122-2340
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمدی زاده

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-3122-2295
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: فرخنده مظفری

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

 

نام و نام خانوادگی: لیلا مفتون آزاد

 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2367
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: عبدالمحمد مهران پور

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-3122-2220
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: نجمه نوروزی

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-3122-2341
رایانامه:

                nowrouzi (at) pgu.ac.ir

nnoroozy@yahoo.com

صفحه شخصی:   رزومه (دریافت)
   

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خدابخش نیکنام

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش آلی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 077-3122-2205
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: مجید هاشمی

 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش معدنی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2212
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
   

 

نام و نام خانوادگی: نرگس مهدی پور

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری شیمی - گرایش فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-3122-2356
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)
 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.