ریاضی

 

تاریخچه گروه

ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل 1375 ﺑﺎ 3 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و با دو رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺤﺾ و ریاضی ﮐﺎرﺑﺮدي آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد.  با اضافه شدن مدرسین آمار به گروه در سالهای بعد و ﺑﺎ راه اندازی رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر در ﺳﺎل1382 ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل 1389 ﮔﺮوه آﻣﺎر به طور جداگانه راه اندازی گردید و ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ بار دیگر ﺑﻪ طور مستقل عهده دار مسئولیت رشته های ریاضی دانشگاه گردید. هم اﮐﻨﻮن ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ داراي 11ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ استادیاراست.

با توجه به اهمیت تحصیلات تکمیلی، گروه ریاضی  درسال 1386 رشته های آنالیز و آنالیز عددی و در سال 1390 نیز گرایش جبر را در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی نمود.  همچنین در سال 1390 دو دوره دکتری در گرایشهای آنالیز و آنالیز عددی نیز راه اندازی گردید.  

گروه ریاضی دانشگاه خلیج فارس تاکنون موفقیتهای خوبی را به دست آورده است که ازجمله می توان دستیابی به رتبه اول قبولی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کشور (از نظر نسبت قبول شدگان به شرکت کنندگان در آزمون سال 1379) و کسب رتبه هاي خوب در مسابقات ریاضی سراسري در سالهاي 82، 83 و 85 و تصاحب مدال هاي برنز و نقره توسط دانشجویان کارشناسی را ذکر کرد. 

 

کتابچه گروه ریاضی (دریافت)

 

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:          سعید کریمی
سمت:  مدیر گروه ریاضی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - گرایش جبر خطی عددی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: ...
رایانامه: karimi (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          فاطمه احمدپور مبارکه
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آموزش ریاضی 
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه:

 f.ahmadpour.86@gmail.com 

f.ahmadpour@math.pgu.ac.ir

صفحه شخصی:    رزمه
   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:           علی باقری بردی
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:

 دکتری ریاضی - آنالیز نظریه عملگرها

آنالیز هامونیک

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: bagheri (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه 

 

نام و نام خانوادگی:           فرخنده تخته
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:

 دکتری ریاضی - آنالیز 

 

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: ftakhteh (at) yahoo.com
صفحه شخصی:    رزمه 

 

 

نام و نام خانوادگی:           حسین حسین زاده
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - آنالیزعددی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: hosseinzadeh2011 (at) gmail.com 
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:           نجمه دهقانی
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - جبر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه:  
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:           سعید رسولی
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - جبر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: srasouli (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:           رضا شرف دینی
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - جبر و ترکیبیات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: sharafdini (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه  

 

نام و نام خانوادگی:           احمد شیرزادي
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - معادلات
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: ...
رایانامه: shirzadi (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:          مجتبی صداقت جو
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - جبر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: sedaghat (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:          علیرضا عطایی
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - آنالیز عددی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2215
رایانامه:  ataei (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:          مهرداد کاروان
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - توپولوژی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: mkaravan (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:          مژگان مقرب
سمت:  هیات علمی - بازنشسته
تحصیلات:  دکتری ریاضی - جبر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2218
رایانامه: mmogharrab (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

نام و نام خانوادگی:          طاهر یزدان پناه
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری ریاضی - آنالیز
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: ...
رایانامه: yazdanpanah (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه

 

 

   دانلود : کتابچه گروه ریاضی-97-1.pdf           حجم فایل 1275 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.