فیزیک

تاریخچه گروه

 

 

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:          حسین شیرکانی
سمت:   عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک - گرایش اتمی و مولکولی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: shirkani (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه
   

 

نام و نام خانوادگی:  حسین رعنایی 

سمت:  عضو هیات علمی , مدیر گروه فیزیک 
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  احمد محمدی اسلامی 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  هادی اسلامی زاده

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  مهدی سلطانی 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  روح اله قیصری

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  حسین فالی نژاد 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  تهمینه جلالی 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  پویا منشور 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  محمد محمدی 

سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.