صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > شیمی تجزیه 
شیمی تجزیه

 

نیمسال اول

نام درس

واحد

پیشنیاز

شیمی تجزیه پیشرفته

3

-

شیمی آلی پیشرفته

3

-

شیمی معدنی  پیشرفته

3

-

یا شیمی فیزیک پیشرفته

3

-

*9 واحد از واحدهای فوق الزامی است

 

نیمسال دوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

الکترو شیمی تجزیه ای

3

شیمی تجزیه پیشرفته

اسپکتروسکوپی اتمی

3

شیمی تجزیه پیشرفته

جداسازی

3

شیمی تجزیه پیشرفته

 

نیمسال سوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

مباحث نوین در شیمی تجزیه

3

شیمی تجزیه پیشرفته

اسپکتروسکوپی مولکولی

2

شیمی تجزیه پیشرفته

سمینار

1

 

 

نیمسال چهارم

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایان نامه

6

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.