شیمی آلی

 

 

نیمسال اول

نام درس

واحد

پیشنیاز

شیمی آلی پیشرفته

3

-

شیمی معدنی  پیشرفته

3

-

شیمی تجزیه پیشرفته

3

-

یا شیمی فیزیک پیشرفته

3

-

*9 واحد از واحدهای فوق الزامی است

 

نیمسال دوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

سنتز مواد آلی

3

شیمی آلی پیشرفته

هیتروسیکل

3

شیمی آلی پیشرفته

شیمی فیزیک آلی

3

شیمی آلی پیشرفته

 

نیمسال سوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

مباحث نوین در شیمی آلی

3

شیمی آلی پیشرفته

سمینار

1

-

 

نیمسال چهارم

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایان نامه

8

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.