صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > شیمی فیزیک 
شیمی فیزیک

 

لیست دروس کارشناسی ارشد - شیمی فیزیک


نیمسال اول

نام درس

واحد

پیشنیاز

شیمی  فیزیک پیشرفته

3

-

شیمی معدنی پیشرفته

3

-

شیمی آتی پیشرفته

3

-

شیمی تجربی پیشرفته

3

-

*9 واحد از واحدهای فوق الزامی است


نیمسال دوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

ترمودینامیک آماری

3

شیمی  فیزیک پیشرفته

شیمی کوانتومی 2

3

شیمی  فیزیک پیشرفته

مباحث نوین در سیمی فیزیک

3

شیمی  فیزیک پیشرفته

9 واحد از واحدهای فوق

نیمسال سوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

طیف سنجی مولکولی

3

شیمی  فیزیک پیشرفته

سمینار موضوع روز

1

-


نیمسال چهارم

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایان نامه

6

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.