صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > شیمی معدنی 
شیمی معدنی

نیمسال اول

نام درس

واحد

پیشنیاز

شیمی معدنی  پیشرفته

3

-

شیمی آلی پیشرفته

3

-

شیمی تجزیه پیشرفته

3

-

یا شیمی فیزیک پیشرفته

3

-

*9 واحد از واحدهای فوق الزامی است

 

نیمسال دوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

طیف سنجی در شیمی معدنی

3

شیمی معدنی  پیشرفته

سنتیک و ترمودینامیک ترکیبات معدنی

3

شیمی معدنی  پیشرفته

درس اختیاری

3

شیمی معدنی  پیشرفته

*دروس اختیاری: نظریه گروه درشیمی/ شیمی آلی فلزی / بیوشیمی معدنی

نیمسال سوم

نام درس

واحد

پیشنیاز

درس اختیاری

3

شیمی معدنی  پیشرفته

سمینار

1

-

 

 

 

*دروس اختیاری: نظریه گروه درشیمی/ شیمی آلی فلزی / بیوشیمی معدنی

نیمسال چهارم

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایان نامه

         6    

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.