صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > ریاضی محض - جبر 
ریاضی محض - جبر

نیمسال اول

نوع درس

واحد

نام درس

الزامی

4

آنالیز حقیقی 1

الزامی

4

جبر پیشرفته

 

8

جمع واحد

 

نیمسال دوم

نوع درس

واحد

نام درس

الزامی

4

توپولوژی جبری پیشرفته

تخصصی - اختیاری

4

درس تخصصی- اختیاری از دروس *

 

8

جمع واحد

 

نیمسال سوم

نوع درس

واحد

نام درس

تخصصی - اختیاری

4

درس تخصصی- اختیاری از دروس *

تخصصی - اختیاری

4

درس تخصصی- اختیاری از دروس *

اصلی

2

سمینار

 

10

جمع واحد

 

نیمسال چهارم

نوع درس

واحد

نام درس

اصلی

6

پایان نامه

 

6

جمع واحد

 

* دروس تخصصی-اختیاری: گروههای متناهی، نظریه جبری گراف، نظریه رسته ها(کاتگوری)، نظریه نیم گروهها، جبر جامع، نظریه مشبکه ها، نظریه نمایش گروهها، مباحثی در ترکیبیات، نظریه حلقه و مدول و جبر جابجایی

 

تبصره: علاوه بر دروس فوق، دروس تخصصی-اختیاری میتواند به تشخیص زیر گروه از یکی از دروس تخصصی-اختیاری ریاضی محض-گرایش جبر "مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف" انتخاب گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.