صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی > کارشناسی شیمی 
کارشناسی شیمی

چارت چهارساله دوره کارشناسی رشته شیمی

         
نیمسال اول   نیمسال دوم
شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد   شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد
درس   درس
12 ریاضی عمومی 1   3   13 ریاضی عمومی 2 12 3
14 فیزیک عمومی 1 12 3   15 فیزیک عمومی 2 14 3
18 شیمی عمومی 1   3   19 شیمی عمومی 2 18 3
16 آز فیزیک 1 12 1   17 آز فیزیک 2 15 1
20 آزشیمی عمومی 1 18 1   21 آزشیمی عمومی 2 19 1
7 فارسی عمومی   3   23 ايمني در آزمايشگاه  18 2
9 تربیت بدنی 1   1   8 زبان عمومی   3
  یکی از دروس معارف   2     یکی از دروس معارف   2
جمع واحد  17   جمع واحد 18
     
نیمسال سوم   نیمسال چهارم
شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد   شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد
درس   درس
46 رياضي در شيمي  13 3   26 شيمي آلي  2 24 3
24 شيمي آلي  1 19 3   31 شيمي تجزيه  2 29 3
29 شيمي تجزيه  1 19 3   41 شيمي معدني  2 39 3
39 شيمي معدني  1 18و19 3   35 شيمي فيزيك 1 12و19 3
25 آزمايشگاه شيمي آلي 21و24 1   27 آزمايشگاه شيمي آلي  2 25و26 1
30 آزمايشگاه شيمي تجزيه 29 1   32 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 31 1
  یکی از دروس معارف   2   40 آزمايشگاه شيمي معدني  1 39 1
10 تربیت بدنی 2   1   22 زبان تخصصی شیمی 8 2
جمع واحد 17   جمع واحد 17
                 
نیمسال پنجم   نیمسال ششم
شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد   شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد
درس   درس
28 شيمي آلي 26 3   43 روش استفاده ازمتون علمي شيمي  22 1
33 شيمي تجزيه 3 (دستگاهي) 31 4   44 شناسايي تركيبات آلي  26 3
48 شيمي معدني 3 41 3   34 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي  33 1
37 شيمي فيزيك  2 35 3   45 شيمي فيزيك 3 13و37 3
42 آزمايشگاه شيمي معدني  2 40و41 1   38 آزمايشگاه شيمي فيزيك  2 37 1
36 آزمايشگاه شيمي فيزيك  1 35 1     یکی از دروس تخصصی   3
  یکی از دروس معارف   2     یکی از دروس تخصصی /اختیاری   3
جمع واحد 17     یکی از دروس معارف   2
    جمع واحد 17
                 
نیمسال هفتم   نیمسال هشتم
شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد   شماره نام درس پیش نیاز/همنیاز واحد
درس   درس
47 آزمايشگاه سنتز و شناسايي تركيبات آلي  44 2   41 یکی از دروس تخصصی   3
  یکی از دروس تخصصی   3   56 یکی از دروس تخصصی   3
  یکی از دروس تخصصی   3     یکی از دروس تخصصی /اختیاری   3
  یکی از دروس تخصصی   3     یکی از دروس تخصصی   3
  یکی از دروس تخصصی /اختیاری   3   11 دانش خانواده و جمعیت   2
  یکی از دروس معارف   2   جمع واحد 14
جمع واحد 16    
   دانلود : چارت_94.pdf           حجم فایل 176 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.