صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > ریاضی محض - آنالیز 
ریاضی محض - آنالیز

  لیست دروس  و چارت کارشناسی ارشد ریاضی محض - گرایش آنالیز

نیمسال اول

نوع درس

واحد

نام درس

                   الزامی                   

4

 آنالیز حقیقی 1

الزامی

4

 جبر پیشرفته

 

8

 جمع واحد

 


نیمسال دوم                                                                                                                                                                                                                                  

نوع درس

واحد

نام درس

الزامی

4

 توپولوژی جبری پیشرفته

تخصصی - اختیاری

4

 آنالیز حقیقی 2

 

8

 جمع واحد

 


نیمسال سوم

نوع درس

واحد

نام درس

تخصصی - اختیاری

4

 آنالیز تابعی 1

تخصصی - اختیاری

4

 آنالیز مختلط

اصلی

2

 سمینار

 

10

 جمع واحد

 


نیمسال چهارم

نوع درس

واحد

نام درس

اصلی

6

 پایان نامه

 

6

 جمع واحد

 تبصره: دروس تخصصی-اختیاری میتواند به تشخیص زیر گروه از یکی از دروس تخصصی-اختیاری ریاضی محض-گرایش آنالیز "مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف" انتخاب گردد.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.