صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد > ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 برنامه بازنگری شده کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی 

                                                                 تاریخ اجرا: 01/07/1395

                                                     نیمسال اول            

نوع درس

واحد

نام درس

الزامی

4

آنالیز حقیقی

الزامی

4

آنالیز عددی پیشرفته

 

8

جمع واحد

 

نیمسال دوم                                                                                                                  

نوع درس

واحد

نام درس

تخصصی - اختیاری

3

روشهای عددی در جبر خطی

اصلی گرایش دیگر-الزامی

4

معادلات دیفرانسیل پاره ای 1     یا     بهینه سازی خطی پیشرفته 1

تخصصی - اختیاری

3

حل عددی معالات انتگرالی        یا    حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی

 

10

جمع واحد

 

                                                      نیمسال سوم

نوع درس

واحد

نام درس

تخصصی - اختیاری

3

نظریه تقریب   

تخصصی - اختیاری

3

حل عددی معالات دیفرانسیل جزی  یا  حل عددی معالات انتگرال

اصلی

2

سمینار

 

8

جمع واحد

 

نیمسال چهارم                                                                                                                      

   

نوع درس

واحد

نام درس

اصلی

6

پایان نامه

 

6

جمع واحد

 تبصره: دروس تخصصی-اختیاری میتواند به تشخیص زیر گروه از یکی از دروس تخصصی-اختیاری گرایش آنالیز عددی مندرج در صفحه 10، "برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مصوب 23/03/1395" انتخاب گردد.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.